W celu realizacji usług, strona korzysta z plików cookie. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Sam możesz określić warunki przechowywania i dostępu do nich w Twojej przeglądarce. - Rozumiem i akceptuję

Regulamin

 • Postanowienia ogólne
  • Dane Sprzedawcy
   • 1.1 Sklep internetowy Decorello działający pod adresem www.decorelloshop.com prowadzony jest przez Decorello Mariolę Wojciechowską, NIP 5561282613, REGON 091419320, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl).
   • 1.2 Siedziba Decorello Mariola Wojciechowska znajduje się w Inowrocławiu przy ul. Słonecznej 14/1, kod pocztowy 88-100.
   • 1.3 Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:
    • telefonu +48 696 802 022
    • poczty elektronicznej: decorello.kontakt@gmail.com
  • Słowniczek:
   • 2.1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.decorelloshop.com , sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
   • 2.2. Sprzedawca – Decorello Mariola Wojciechowska
   • 2.3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
   • Usługa – czynność wykonana przez Sprzedawcę mająca na celu zmianę wyglądu zewnętrznego wskazanego przez Kupującego przedmiotu, który jest jego własnością.
   • 2.4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia uzgodnioną formą dostawy/odbioru. W przypadku usługi- czas zakończenia usługi przez Sprzedawcę na zamówienie Kupującego.
   • 2.5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.
   • 2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • 2.7. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.
   • 2.8. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.
   • 2.9. Punkt odbioru – punkt prowadzony przez Decorello Mariola Wojciechowska, Słoneczna 14/1, 88-100 Inowrocław przy pracowni, w której można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep.
 • Przyjmowanie i realizacja zamówień
  • Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów nowych, używanych i po renowacji, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, a także prowadzi usługi, polegające na renowacji oraz zmiany wcześniejszego wyglądu zewnętrznego przedmiotu który jest własnością klienta.
  • Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.decorelloshop.com oraz poprzez strony serwisów aukcyjnych, w których Sprzedawca prowadzi sklepy: Olx.pl (Decorello) oraz telefonicznie lub osobiście.
  • Zamówienia są przyjmowane również:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem decorello.zamowienia@gmail.com.
   • pocztą tradycyjną pod adresem Decorello Mariola Wojciechowska , Słoneczna 14/1, 88-100 Inowrocław.
   • telefonicznie pod nr telefonu 696 802 022.
   • Osobiście pod adresem Decorello Mariola Wojciechowska , Słoneczna 14/1, 88-100 Inowrocław.
  • Zamówienia poprzez stronę internetową i strony wskazanych serwisów aukcyjnych można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
  • Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
  • W przypadku usługi i mebli/ przedmiotów podlegających zmianie wyglądu zewnętrznego o dużych gabarytach lub wadze Sprzedający zastrzega sobie dowóz mebli/ przedmiotu do Pracowni przez Kupującego, chyba że strony umówiły się inaczej.
  • W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i wybrać: ‚Twoje konto’ -> ‚Zarejestruj się’, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
  • W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
  • Składając zamówienie Klient dokonuje:
   • wyboru zamawianych towarów;
   • godzi się na wskazany przez sprzedawcę lub uzgodniony wcześniej wspólnie sposób dostawy na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
   • oznaczenia adresu i nr NIP na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);
   • wcześniejszej płatności za zamówiony towar.
  • Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
  • Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
    • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta;
    • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu, lub przesłaniu przez zamawiającego potwierdzenia przelewu na adres e-mail Sklepu.
   • Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
   • Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.
   • Klient będący konsumentem ma prawo w opisanej sytuacji odstąpić od umowy na zasadach ogólnych.
   • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep i Klient będą uprawnieni do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. II pkt 13 i 14 Regulaminu.
   • Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.
   • nformacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.decorelloshop.com. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
   • Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego pracownia Sprzedającego).
 • Zmiany w zamówieniach
  • Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
  • Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem decorello.zamowienie@gmail.com, lub bezpośredni kontakt z operatorem telefonicznie pod numerem +48 608 524 220 . Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie lub poprzez komunikatory, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.
  • Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.
 • Ceny towarów i koszty dostawy
  • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest faktura według dyspozycji Klienta. Faktura może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
  • Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich.
  • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  • Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Czas realizacji zamówienia i czas dostawy
  • Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 5 dni od dnia zawarcia umowy. Najczęściej towar wysyłany jest tego samego dnia, gdy zamówienie złożone jest do godziny 12:00, lub następnego dnia jeśli zamówienie złożone jest po godzinie 12:00. W podanym czasie realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze.
  • Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z Punktu Odbioru znajdującego się w Pracowni. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
  • Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy
   • 3.1. W przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 3 dni robocze.
   • 3.2. W przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 2-5 dni roboczych.
   • 3.3. W przypadku odbioru osobistego w Pracowni, przy ulicy Słonecznej 14/1, przewidywalny czas dostawy – ten sam dzień roboczy.
   • 3.4. Czas dostawy określony w pkt 3.1 i 3.2 jest czasem deklarowanym przez firmę kurierską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 • Formy płatności
  • Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
  • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   • płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku odbioru zamówienia osobiście w Punkcie Odbioru Pracowni);
   • płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: Getin Bank: 9815600013239539970000001 (bez względu na formę dostawy/odbioru.).
  • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą poza terytorium Polski:
   • płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: Getin Bank: PL 9815600013239539970000001 (bez względu na formę dostawy).
 • Reklamacje i zwroty
  • Zapisy z pkt VII regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.
  • Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma lub opakowanie/ karton nie jest naruszony) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, stłuczone, połamane itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.[Zwrot]
  • W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania na koszt własny. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (pkt 5.6 poniżej), składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu, dostarczonym Klientowi będącemu konsumentem wraz z towarem lub na adres email decorello.zamowienie@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres:
   • Decorello Mariola Wojciechowska, ul. Słoneczna 14, 88-100 Inowrocław. lub na adres e-mail decorello.zamowienia@gmail.com
   • 5.1 W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
   • 5.2 W przypadku odstąpienia od umowy ze strony klienta koszty zwrotu towaru leżą po jego stronie.
   • 5.3 Jeżeli zwrot towaru nastąpi z winy uszkodzenia towaru w trakcie dostarczenia go do klienta, klient zobowiązany jest złożyć reklamacje w swoim imieniu, domagając się zadośćuczynienia. Sklep dokonuje wysyłki towaru szklanego, który może ulec stłuczce podczas transportu zawsze z opcja „ostrożnie” bez względu na decyzję klienta. Klient może dodatkowo zażyczyć sobie dodatkowe ubezpieczenie przesyłki. Koszty przesyłki leżą po stronie, chyba że w chwili zamówienia obowiązuje promocja ogłoszona przez Sklep o darmowej przesyłce.
   • 5.5Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy w chwili zwrotu.
   • 5.6Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Reklamacje
  • Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są obiektami nowymi lub używanymi lub używanymi po renowacji. Zostały one legalnie wprowadzone na rynek Polski. W Sklepie sprzedajemy także usługę, polegającą na renowacji lub zmiany wizualizacji mebla/ przedmiotu, który jest własnością klienta.
  • Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru(nie powstałe w trakcie tansportu) na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  • Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy podlegającej renowacji a wynikły w danej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
   • 10.1 Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
   • 10.2 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
   • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli rzecz podlegająca renowacji ujawniła wady ukryte umożliwia się dalszą negocjację usługi, która podwyższa cenę usługi w związki z dołożenie dodatkowej pracy nad jej wyglądem
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.
  • Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.[Adres do zgłoszeń]
  • W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:
   • przesłać zgłoszenie na adres e-mail: decorello.kontakt@gmail.com;
   • przesłać zgłoszenie na adres ul. Słoneczna 14/1, 88-100 Inowrocław.
  • W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów, przyczynę zgłoszenia (formularz zgłoszenia załącznik nr 1).
  • Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Dane osobowe
  • nformacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
  • Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Decorello Mariola Wojciechowska. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: decorello.zamowienie@gmail.com
  • Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
   • w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
   • w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
   • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
   • jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
   • w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;
   • w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu decorelloshop.com lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,
   • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,
   • w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
  • Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
  • Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
  • Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
  • Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.
  • Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
 • Postanowienia końcowe
  • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
  • Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ‚Rozstrzyganie sporów konsumenckich’.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od 03.10.dnia 2018 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.
  • Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  • Przy pierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie zmian Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.

Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość min. 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja>= 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.